Политики и отговорност
Bulgaria
JA

Политики и отговорност

Политиката по качество на Джуниър Ачийвмънт България е насочена към високо качество при извършването на обучения и създаването на учебни програми и съдържание.

За осъществяването на тази политика ръководството на Организацията насочва усилията си в следните направления:

 • Утвърждаване на Организацията като значим за обществото изпълнител на новаторски продукти в областта на образованието и обучението;
 • Създаване на трайни контакти със заинтересованите страни, включително реалния бизнес, с цел постоянно актуализиране на изискванията към образователните продукти;
 • Удовлетворяване на изискванията на заинтересованите страни и на нормативните изисквания, приложими към обучението и разработването на учебни програми и съдържание;
 • Ефикасно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси, с цел удовлетворяване на изискванията на заинтересованите страни;
 • Извършване на ефективен мониторинг на дейността на нещатните сътрудници;
 • Постоянно подобряване на компетентността и мотивацията на служителите и нещатните сътрудници;
 • Постигане на непрекъснати подобрения на процесите на Системата за управление на качеството.

За реализиране на тези цели в Джуниър Ачийвмънт България е разработена и внедрена Система за управление на качеството, съответстваща на международния стандарт ISO 9001:2015.

Джуниър Ачийвмънт България е призната за Организация-Модел (Model Organisation Award) от JA Europe за постигнати отлични резултати и стандарти за качество през годините 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023. 

През началото на 2015 JA Bulgaria се присъедини към Глобалния договор на ООН, най-голямата инициатива в света,  стимулираща корпоративното гражданство и обединяваща хиляди бизнес участници и партньори в над 160 държави. Решението беше мотивирано от стремежа на организацията да изгражда и възпитава така наречените „конструктивни предприемачи", които се грижат в работата си за всички заинтересовани страни, а не само за себе си. С участието в Глобалния договор JA Bulgaria поема отговорността да възприеме десет универсални принципа в областта на човешките права, трудовите стандарти, околната среда и борбата с корупцията и да ги приложи в своята бизнес стратегия и във всекидневната си работа. Партньорствата ни с бизнеса и институциите са изцяло насочени към постигане на голямата ни визия – от предприемчиви хора към щастлива нация! Вярваме, че това няма как да стане без безусловно поддържане на 10-те принципа на Глобалния договор - уважение към правата на човека, нетърпимост към всички форми на корупция, поемане на отговорност за екологичния ни отпечатък и реализиране на инициативи, които адресират важни обществени проблеми. 

За повече информация

Социален аспект

Като неправителствена организация в обществена полза, стремяща се да допринесе за социална промяна, JA Bulgaria вярва, че всеки член на обществото трябва да дава най-доброто от себе си, за да въздейства положително върху тези, които са имали или имат по-малко възможности да се развиват и растат. Тези усилия може да са много и различни, но задължително включват това да бъдем осъзнати и чувствителни към нуждите на общностите, в които работим.

Най-силното доказателство за социалния ангажимент на JA Bulgaria е включващият характер на всички образователни програми и преживявания, които организацията предоставя. Класната стая, в която се преподава програма на Джуниър Ачийвмънт, се превръща в арена на общуване, екипна работа, сътрудничество и взаимно обучение отвъд всякакви различия – етнически, социални, икономически, физически и т.н. Програмите на JA Bulgaria допринасят за реална етническа интеграция в училища, където се обучават деца от различни етноси.

В допълнение на това JA Bulgaria осъществява редица инициативи, насочени към предоставяне на възможности за лично развитие на млади хора в неравностойно положение.

Чрез проекта си „NEETs Предприемачи“ разработихме обучителна програма за NEETs младежи (not in education, not in employment) с модули по кариерно ориентиране, мотивационни модули и модул за стартирането на собствен бизнес. Осъществихме над 300 часа присъствени и дистанционни обучения. Също така подкрепихме 10 NEETs младежи да стартират свои собствени бизнеси, като им осигурихме начална финансова помощ и достъп до ментори и експерти.

Екологичен аспект

 • Екипът на JA Bulgaria участва в партньорско залесяване през 2014 г., а през 2015 г. организира самостоятелно залесяване, в което взеха участие всички служители и ученици, работещи по наши програми.
 • Проектът на JA Bulgaria „Зелено предприемачество за устойчиво развитие“ беше създаден с целта да допринесе за формирането на предприемаческа култура, която уважава природата и позволява грижата за околната среда да бъде поставена в самата сърцевина на икономическата дейност. През 2015-2017 г. продължихме работата си в тази насока, като реализирахме по-голям проект GREENT, финансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз. В партньорство с организации от 4 европейски държави разработихме методология и иновативно учебно съдържание за учители от цяла Европа с цел да разширим преподаването на тематиката за зелено предприемачество чрез метода на смесеното обучение в европейските училища. GREENT беше толкова успешен, че през 2017 г. глобалната организация JA Worldwide ни удостои с изключително престижната награда за сътрудничество.
 • Окрилени от полученото признание и доказателство за нуждата от подобен тип обучение, през 2019 г. превърнахме GREENT в глобална вълна, провеждайки две обучения за учители по зелено предприемачество в Танзания и откривайки африканския еко-предприемачески дух. Целият комплект учебни материали беше преведен на испански език, а през 2020 г. проведохме дистанционно онлайн обучение по зелено предприемачество за учители от Колумбия.
 • Естествено продължение на усилията ни е и проектът "Зелено сътрудничество отвъд граници", в чийто рамки се въведе обучителната програма по зелено предприемачество в училища в България и Норвегия. Иновативният елемент в проекта е, че идеите за екологосъобразен бизнес на младежите намират своята истинска реализация от учебната 2020-2021 г. до днес чрез формирането на трансгранични екипи, които произвеждат реален зелен продукт или услуга.
 • След успешното въвеждане на зелено предприемачество в редица български училища, усилията ни от 2021 г. насам са насочени към вдъхновяване на младежите в района на Перник, Кюстендил и Бобов дол за зелено предприемачество и иновации като успешен инструмент за алтернативно и проспериращо икономическо развитие и справедлив преход в районите, в които предстои постепенно закриване на въглищните мини и електроцентрали на въглища. Разработваме интерактивни образователни формати за младежите от тези градове в партньорство с WWF Bulgaria в рамките на съвместната ни инициатива Panda Labs Junior за справедлив преход.
 • Всички тези дейности отразяват дълбокото ни убеждение като организация, че предприемаческата дейност следва да произхожда от инстинно и дълбоко разбиране за ценността на природата, естествените екосистеми и всички организми, което трябва да започне да бъде отразявано в сърцевината на бизнес моделите на бъдещето. Икономика, базирана върху вечния растеж в потреблението на изчерпаеми ресурси и върху генерирането на все повече отпадъци, е неустойчива и не създава благосъстояние за хората. Убедени сме, че младите хора имат енергията и потенциала да променят икономиката. Притиснати от промените в климата, знаем, че имаме само едно поколение, в което трябва да направим всичко възможно, за да възпитаме и вдъхновим тези еко-съзнателни млади предприемачи. Именно това е нашата мисия с образователните инструменти, които създаваме. Направеното в последните години утвърди JA Bulgaria като единствената организация не само в България, но и в света, която изгражда обучението по зелено предприемачество за ученици от гимназиален етап като ключово важен елемент за бъдещето на планетата и обществата.

 

Политика за закрила на детето

на фондация „Джуниър Ачийвмънт България“

 

 1. Въведение 

Фондация „Джуниър Ачийвмънт България“ е водеща организация в предоставянето на иновативно и модерно образование от най-ранна възраст до университета. Портфолиото от образователни продукти и услуги включва програми в три тематични области: предприемачество, финансова грамотност и умения за работа. Фондацията използва т.нар. прогресивен или надграждащ предишните етапи модел на образование („от АBC до PhD“), чрез който устойчиво се изгражда ключовата компетентност „инициативност и предприемчивост“. Образователната философия на организацията се базира на методите на учене чрез правене и смесено обучение (blended learning) с използване на дигитализирано интерактивно съдържание и високи технологии. Прилаганият образователен модел се отличава и с тясно сътрудничество с бизнеса, експерти, консултанти, ментори и доброволци от практиката, които участват в създаването и предоставянето на образователно съдържание, обучение и услуги, както и в разработването на политики в областта на образованието по предприемачество и финансова грамотност.

Junior Achievement Bulgaria е член на най-голямата глобална мрежа, работеща с деца и младежи в света – Junior Achievement Worldwide и нейната регионална структура – Junior Achievement Europe. Организацията спазва високите етични стандарти на работа на мрежата и ги прилага във всички аспекти на дейността си. 

Ние от „Джуниър Ачийвмънт България“ считаме, че всички форми на физическо и сексуално насилие, експлоатация, емоционално насилие или тормоз са неприемливи и недопустими. Всяко съмнение за такива трябва да бъде проверено, регистрирано и/или отнесено до съответните отговорни лица, институции и правораздавателни органи. Няма стандарти, които да дават пълна гаранция за закрила на детето, но прилагането им свежда до минимум риска от злоупотреби с деца.

Ние сме убедени, че закрилата на детето представлява както организационна, така и лична отговорност. Затова за нас е важно всеки наш служител, партньор или контрагент да осъзнава отговорността си в работата и в общуването с деца и младежи, а нашата задача е да изградим сигурна, безопасна и стимулираща среда, в която децата да се развиват.  

„Джуниър Ачийвмънт България“ се ангажира да изпълнява политика за закрила на детето чрез трите стълба на защита – превенция, докладване и реакция.

 

2. Принципи

Политиката за закрила на детето на „Джуниър Ачийвмънт България“ е основана на стандартите за закрила на детето на Keeping Children Safe, Конвенцията за правата на детето на ООН от 1989 (както и нейните протоколи), Изявлението на ООН по отношение на ликвидирането на сексуалните злоупотреби и експлоатация на деца и всички други, свързани с децата конвенции на ООН, националното законодателство на Република България и международните добри практики. 

От 2015 година Фондацията е част от Глобалния договор на ООН – най-голямата инициатива в света, стимулираща корпоративната отговорност и обединяваща хиляди бизнес участници и партньори в над 160 държави. С участието си в него, организацията поема отговорността да изпълни универсалните принципи в областта на човешките права, трудовите стандарти, околната среда и борбата с корупцията и да ги приложи в своята стратегия за развитие и във всекидневната си работа. 

„Джуниър Ачийвмънт България“ се придържа към следните принципи при работата си с деца и младежи:

 • Всички деца имат еднакво право на закрила от злоупотреби и вреди;
 • Всеки възрастен има отговорност да подкрепя и закриля децата;
 • Фондацията има задължението да се грижи за децата, с които е в контакт, с които работи или които са засегнати по някакъв начин от работата на организацията;
 • Фондацията има отговорността да помага на своите партньори и контрагенти (включително институции, училища, компании и изпълнители на дейности) да посрещнат минималните изисквания за закрила на детето.

 

Всички действия по отношение на закрилата на детето са предприети с разбирането, че:

 • Детето е в центъра и най-важен е неговият най-добър интерес.
 • Детето следва да се насърчава и образова в уважение, самоуважение, откритост, поемане на лична отговорност за поведението и последствията от лошото поведение.

 

3. Дефиниции и ключови термини

 

Общи дефиниции

 

 • Дете“ – всяко лице до 18-годишна възраст
 • „Насилие над дете“ е насилие над всяко лице до 18-годишна възраст:  „умишлено използване на физическа принуда или сила – под формата на заплаха или действие, което или води, или има голяма вероятност да доведе до нараняване, смърт, увреда на психиката, аномално развитие или лишения“. Извън смърт и наранявания, последиците от насилие могат да включват заразни и незаразни болести, психични увреждания, рисково поведение, ниски образователни и професионални резултати и участие в престъпна дейност.

 

Видове насилие над деца 

 

Дефинициите по-долу не изчерпват всички видове насилие. Изведени са само тези от тях, които са свързани с контекста на политиката за закрила на детето:

 • Малтретиране (в това число и насилствените форми на наказание) включва физическо, сексуално и психологическо/емоционално насилие, както и неглижиране на бебета, деца и юноши от родител, полагащо грижа лице или друго лице, най-честно упражнявано в домашни условия, но също и на места като училища, детски градини и домове за деца, лишени от родителска грижа.
 • Тормоз (в това число и кибертормозът) представлява нежелано агресивно поведение, което включва нанасянето на многократни физически, психологически или социални вреди и често се извършва в училищна среда или на друго място, където децата се събират, както и в онлайн пространството.
 • Насилие сред младежи е съсредоточено във възрастовата група 10-29 години и обикновено се случва в общността между познати и непознати, като включва както въоръжено (с пистолет и нож), така и невъоръжено физическо насилие, в т.ч. и упражняване на насилие чрез участие в банда.
 • Насилие от страна на интимния партньор (известно и като домашно насилие) се изразява в насилие от страна на настоящ или бивш интимен партньор. При романтични връзки между неженени младежи понякога е известно и като  „насилие по време на интимни срещи“.
 • Сексуалното насилие включва извършване или опит за извършване на сексуален контакт без взаимно съгласие; действия от сексуално естество, невключващи осъществяване на контакт – като воайорство или сексуален тормоз – извършени без взаимно съгласие; случаи на сексуален трафик, извършени срещу лице, което няма възможност да ги приеме или откаже; както и онлайн експлоатация.
 • Емоционалното или психологическото насилие и ставането на свидетел на насилствен акт включва ограничаване на движенията на детето, унижаване, подигравки, отправяне на заплахи и сплашване, дискриминация, отхвърляне и други нефизически форми на враждебно отношение. Ставането на свидетел на насилие може да включва и принуждаването на дете да наблюдава насилствен акт или случайно присъствие по време на такъв между две или повече лица.

Фиг. 1. Видове насилие в контекста на политиката за закрила на детето

 

4. Обхват на политиката 

Тази политика се отнася за ръководството, служителите на организацията и нейните партньори. 

Под ръководство и служители разбираме:

 • Изпълнителният директор и членовете на Управителният съвет;
 • Всички служители на организацията (по трудови и граждански договори);
 • Стажанти.

Под “партньори” разбираме:

 • Външни консултанти, обучители, лектори;
 • Ментори, доброволци;
 • Институции, училища, организации и бизнес компании;
 • Доставчици, гости и посетители, медии.

 

 

Партньорите на „Джуниър Ачийвмънт България“ са запознати със съществуващата Политика за закрила на детето и съпътстващите я процедури. Политиката и механизмите за закрила на детето са елемент от споразуменията с тях, когато такива са налични. 

 

5. Етикет на поведение

Всички служители, партньори и доброволци в „Джуниър Ачийвмънт България“ се ангажират да спазват правилата на Кодекса за поведение спрямо деца и младежи (Приложение 1). Кодексът е допълнение към Етичния кодекс на организацията и съдържа конкретни насоки за работа с деца и младежи, така че да гарантира в максимална степен дизайна на безопасни програми, проекти и инициативи като водещ приоритет на организацията в национален и глобален контекст. 

Съгласието се изразява в писмен вид чрез подписване на екземпляр от кодекса. Стандартите на организацията предполагат личната отговорност на ангажираните лица да се реализира не само на работното място и в работно време, но и извън тях. 

При установяване нарушения правилата на Кодекса, се следва „принципа на светофарната уредба“:

 • Зелено: На нарушителя се напомня за кодекса на поведение и се отправя молба за спазването му. 
 • Жълто: Ако след като горната стъпка е изпълнена, но нарушителят продължава да нарушава кодекса за поведение, отговорният представител от Джуниър Ачийвмънт България отправя предупреждение към нарушителя и при необходимост извършва поддържаща интервенция и наблюдение. Действието се записва в регистър на сигналите и се уведомяват ръководителят на фондацията и ръководителят на компанията – партньор.
 • Червено: Всяко по-нататъшно нарушение и проява на неподходящо поведение води до предриемане на действия за прекратяване на взаимоотношенията с нарушителя. Действието е ангажимент на изпълнителния директор на фондацията, уведомяват се ръководителите на компанията – партньор, и се прави запис в регистъра на сигналите. 

 

6. Подбор на персонала, обучение и правила

В съответствие със своите мисия, визия и цели и етичния кодекс на организацията, „Джуниър Ачийвмънт България“ прилага високи изисквания към кандидатите за работа. В подбора на персонал, като ключов критерий за избор на служител, се включва преценката за съответствие и допустимост за работа с деца и младежи, както и споделянето на организационната мисия за закрила на детето. Кандидатите се проверяват чрез препоръки, автентичност на квалификациите и приложените документи за образование и професионален опит.

Длъжностната характеристика за всяка една позиция е ясно формулирана и преценката на ниво подбор на персонала се прави и стъпвайки на анализ на рисковете и проблемите в областта на закрилата на детето за обявената длъжност – включително типовете контакт с деца, прекия или непряк достъп и отговорност за деца в рамките на дейността на организацията и каналите за пряка комуникация с тях (електронна поща, телефон, социални мрежи). Анализът е част от процедурата по подбор на персонала.

 

Обучение на служителите

 

 • Изпълнителният директор определя лице, отговорно за изпълнението и контрола на изпълнението на политиката за закрила на детето от страна на служителите.
 • Всеки новоназначен служител бива запознат с политиката за закрила на детето, преминава през кратко въвеждащо обучение и декларира ангажимент за спазването ѝ (Приложение 2)  
 • Всеки служител декларира спазване на правилата на кодекса за поведение спрямо деца и младежи и се ангажира да следи за неговото изпълнение от външни за организацията партньори, контрагенти и доброволци.
 • Лицето, отговарящо за прилагане на Политиката за закрила на детето се обучава веднъж годишно от специалист/консултант или целеви он-лайн ресурс.

 

Правила за работа на служителите

 

 • При планирането на всяка програма /проект / събитие, се включват мерки за защита на децата и осигуряването на сигурна и безопасна среда. 
  • Координаторите на програми, проекти и инициативи имат ангажимента да проследяват дали политиката за закрила на детето е достигнала до всеки партньор, обучител, ментор, доброволец или контрагент на организацията.
  • Координаторите на програми, проекти и инициативи имат ангажимента да проверяват и оценяват риска от близостта на лица или групи, които представляват заплаха за сигурността на децата.

 

 • По време на събития служителите на организацията:
  • се обозначават по подходящ начин (бадж, тениска или друг организационен артикул), за да избегнат анонимността и да се идентифицират като отговорни лица пред участниците;
  • допускат присъствие само на външни лица в събитията, които имат отношение към събитието и които са идентифицирани предварително като такива (изключения правят само публични събития, провеждани на открито);
  • следят за спазване на правилото за “присъствие на двама възрастни”, при което двама или повече възрастни присъстват/наблюдават/участват във всички дейности, в които са ангажирани деца;
  • показват добър пример чрез поведението си и взаимодействието си с участниците и партньорите в дейността;
  • предприемат мерки за наличие на безопасни условия за провеждане на събитията, в това число и свързани с инфраструктурата и оборудването;
  • подпомагат децата и младежите за ефективното им и безопасно участие, в това число подготвят предварително материали, на достъпен и разбираем език за това как да се предпазват сами;
  • пазят равностойна динамика на властта между деца и възрастни/ментори, обучители – допускат равноправно участие в провежданите дейности, изразяване на мнение и възможност за алтернативен избор, стремят се към спазване на принципите за равенство на половете.

 

7. Процедура за докладване 

Служителите на „Джуниър Ачийвмънт България“, както и членовете на Ръководството на организацията, са задължени да докладват всички опасения, които имат във връзка с безопасността на децата, чрез подаване на сигнал (Приложение 3). Това включва докладване на сигнали, свързани с всеки потенциален инцидент, злоупотреба или неглежиране, на които са свидетели, за които са уведомени или подозират, че нарушават стандартите на тази политика. Всеки служител, който докладва лоша практика със сериозни последствия, ще бъде закрилян доколкото е възможно от поведение и отношение, уронващо авторитета му, тъй като организацията приема, че е сигнализирал своите опасения от чисти подбуди. Умишлените фалшиви обвинения са сериозно нарушение на правилника за вътрешния ред и водят след себе си вътрешно разследване, както и дисциплинарни наказания. 

Обектът на сигнала (и предполагаем извършител) и всички свидетели се очаква да сътрудничат напълно на вътрешното разследване и изслушванията по време на това разследване. Спазването на поверителността на информацията, споделена от тях ще бъде основен принцип, като тази информация ще бъде споделена само с онези, които трябва да я знаят.

 • Отговорността за прилагането на тази политика е на Изпълнителния директор на „Джуниър Ачийвмънт България“. Сигнали за нарушение се подават до него лично и неанонимно - по телефона или чрез електронна поща. 
 • Сигналът се регистрира в Регистър на сигналите (Приложение 4), който се поддържа от отговорното за изпълнение на политиката лице.
 • Всеки сигнал и доклад трябва да се приема сериозно и да се спазва принципа за поверителност на информацията. Приоритетът винаги трябва да е безопасността и най-добрият интерес на детето. Информация, която може да идентифицира определени деца, ще бъде споделяна само с посочените по-горе лица от организацията.
 • При подаден сигнал, Изпълнителният директор определя тричленна комисия, която да извърши проверка на обстоятелствата и да излезе със становище по казуса. 
 • Комисията следва да потърси съдействието на всички участници по повод сигнала с цел осигуряване на максимална обективност. Не се допуска злоупотреба с истинността на отправените обвинения.
 • При наличието на достатъчни доказателства за извършено нарушение, и при установен вътрешен за организацията нарушител, се прилагат съответните дисциплинарни мерки и наказания, по преценка на ръководството на организацията. При установяване на външен за организацията нарушител, се уведомява роботодателят на нарушителя, както и се подава сигнал до компетентните институции и органи, в зависимост от спецификата на нарушението (ред за подаване в Приложение 5)
 • Ако обвинението се окаже безпочвено, трябва да бъдат предприети подходящи стъпки да се намали вредното въздействие от фалшивото обвинение върхурепутацията и психиката на обвиненото лице.

 

8. Правила за управление на комуникацията

 

 • Съхранение на лични данни 

Джуниър Ачийвмънт България е регистиран администратор на лични данни и всички регламенти за защита на личните данни, включително и на непълнолетни лица, се съдържат в „Политика за защита на личните данни“, публикувана на интернет страницата на организацията.

След изрично предоставено писмено съгласие на субекта, личните данни се събират за конкретни и точно определени законни цели и се обработват добросъвестно и законосъобразно.

Личните данни се заличават или коригират незабавно, в случай че се установи, че са неточни или несъответстващи на целите, за които се обработват.

 

 • Боравене с фото- и видеоизображения 
  • Фото- и видеоизображенията на деца се заснемат и използват само след получаване на информирано съгласие от родител/настойник (Приложение 6) и не се предоставят на трети лица. 

„Джуниър Ачийвмънт България“ използва заснетите материали, за да изпълни целите и мисията на организацията, като пази достойнството на всички участници в материалите.

 • Съгласието се изисква преди самото заснемане. Деца, за които такова не е получено, не участват в групови или индивидуални снимки.
 • Служителите полагат максимални усилия, с които да обяснят на заснеманите как и къде ще бъдат използвани техните изображения.
 • При извършване на фото- и видеозаснемане не се допуска изкривяване на реалната ситуация с цел манипулиране на изображението.
 • При публикуването на изображения се предоставя минимум лична информация за детето, чието изображение се публикува.

При наемане на външен изпълнител, който да направи фото- или видеозаснемане, същият се запознава и ангажира да спазва политиката за закрила на детето (Приложение 7).

При получаване на обратна връзка или сигнал за неподходящо представено фото- или видеоизображение, същото се премахва незабавно от публикация.  

Събраните фото- и видеоматериали се съхраняват в съответното досие на програмата/проекта/инициативата в онлайн пространството на организацията, което е защитено от външен достъп и се ползва само от служители на организацията.

 • Достъп и използване на Интернет (уеб-сайтове и профили в социални мрежи)
  • Използване на социалните мрежи от служители на JA Bulgaria

Официалните канали/профили в социалните мрежи на организацията се използват от служителите, след като са преминали обучение за спазване на политиката за лични данни и настоящата политика за закрила на детето. Фото- и видеоматериали не се използват без получено информирано писмено съгласие и не се споделя лична или чувствителна информация. 

За пускане и споделяне на материали в каналите и профилите на Фондацията в социалните мрежи, са оторизирани лицата на позициите за комуникационни експерти, както и Изпълнителния и Оперативните директори. При необходимост информация споделят и други служители, които са получили разрешение за това от Изпълнителния директор. 

Комуникацията с непълнолетни лица-участници в дейността на Фондацията, се извършва от отговорните за съответните програми, проекти и инициативи служители. Те посредничат и при необходимост от съвместни инициативи с партньори, които участват в дейността (донори, ментори, медии, други).

 

 • Правила за лично ползване на социалните мрежи на служители и доброволци

 

Фондацията допуска личното използване на социални мрежи, в което има препратки към работата. Всеки служител е лично отговорен към информацията, която споделя на личните си профили и канали, като се задължава да спазва следните правила: 

 • Не се публикуват унижаващи, неприлични, обидни или навреждащи материали;
 • Служителят оформя текста на публикациите си в първо лице;
 • Служителят се съобразява с правилата на сайта/мрежата и следва изцяло стандартите на настоящата политика за закрила на детето.
  • Използване на компютри, собственост на Джуниър Ачийвмънт България 

Неспазването на тези правила се санкционира от ръководството на организацията, съгласно трудовото законодателство.

При предоставяне на компютри – собственост на Фондацията и след тяхното използване, служителите се задължават да премахнат всички лични данни и профили, които са съхранени на тях вследствие на употребата им. 

 

9. Мониторинг 

Закрилата на детето има важно място при мониторинга и оценката на риска във всички програми и инициативи на Фондацията – при оценката на риска на всички програми, правилата за закрила на детето ще бъдат инкорпорирани в дизайна, прилагането и оценката на програмите, проектите и дейностите, в които участват деца или същите имат влияние върху деца.

Всички сигнали и случаи за упражнено насилие над дете се документират и подлагат на наблюдение и контрол.

Отчетните документи на проектната дейност и получаваните обратни връзки се използват като механизъм за проследяване на изпълнението на настоящата политика. Отговорност за това проследяване и контрола върху прилагането е на отговорното лице за изпълнение на политиката за закрила на детето:

 • След всяко проведено събитие, в което участват деца и младежи, служителите, работещи в пряк контакт с тях, подават обратна връзка към отговорното лице за изпълнение на политиката за закрила на детето в аспектите, които засягат конкретното събитие – в зависимост от формата на провеждане и участниците в него.
 • Обратната връзка от служителите се събира и обработва от отговорното лице и на нейна база се правят корекции в правилата на документа и неговите приложения. 

 

Политиката и процедурите за закрила на детето се преразглеждат на всеки 2 години и при необходимост се актуализират. 

 

Приложения към политиката:

 

Приложение 1

Кодекс за поведение спрямо деца и младежи

Приложение 2

Декларация за ангажимент от служител

Приложение 3

Формуляр за подаване на сигнал

Приложение 4

Регистър на сигналите

Приложение 5

Ред за подаване на сигнали (компетентни инстуции и организации)

Приложение 6

Декларация за съгласие за заснемане от непълнолетен участник

Приложение 7

Декларация за съгласие за спазване на политиката от външен изпълнител

 

Настоящият документ „Политика за закрила на детето“ е одобрен и приет от Управителния съвет на „Джуниър Ачийвмънт България“.

 

Изпълнителен директор, Ирина Илиева

 

Етичен кодекс

Фондация “Джуниър Ачийвмънт България”

 

Чл. 1

Този Етичен кодекс има за цел въвеждането и придържането към високи професионални и етични стандарти. Кодексът установява принципите и правилата, които всички членове на Управителния съвет и служители на Джуниър Ачийвмънт България (ДАБ, Фондацията) следва да спазват. Целта на Кодекса е да гарантира опазване на имиджа и репутацията на ДАБ, както и да гарантира, че членовете на Управителния съвет, служителите, доброволците и други свързани с ДАБ страна работят и общуват в среда на взаимно уважение и разбирателство.

Чл. 2

Членовете на Управителния съвет и служителите на ДАБ се ръководят от следните етични принципи:

2.1. Всеки член на Управителния съвет и служител на Фондацията работи, за да подкрепя изпълнението на мисията на ДАБ. Мисията на ДАБ е да образова и вдъхновява младите хора да ценят свободната инициатива, бизнеса и икономиката, за да подобрят качеството на своя живот.

2.2. Всеки член на Управителния съвет и служител на Фондацията се държи уважително с останалите, показва откровеност и разбиране и се стреми към взаимно доверие.

2.3. Всеки член на Управителния съвет и служител на Фондацията спазва принципите на лоялност, прозрачност и уважение при изпълнение на своите отговорности.

2.4. Всеки член на Управителния съвет и служител на Фондацията работи за подобряване на сътрудничеството между ДАБ, образователните институции и частния сектор.

2.5. Всеки член на Управителния съвет и служител на Фондацията работи за изграждане и опазване на положителния имидж на ДАБ.

2.6. Членовете на Управителния съвет и служителите на Фондацията ще се грижат за опазване на името и репутацията на ДАБ и няма да участват в измами или незаконни действия в процеса на извършване и/или отчитане на дейностите на Фондацията.

2.7. Членовете на Управителния съвет и служителите на Фондацията няма да се облагодетелстват лично от дейностите, извършвани от или от името на Фондацията.

2.8. Членовете на Управителния съвет и служителите на Фондацията са длъжни да опазват поверителността на всяка поверителна информация, свързана с Фондацията, до която те имат достъп.

2.9. Всички членове на Управителния съвет и служителите на Фондацията трябва да споделят информация и ресурси, които са от значение за развитието и благополучието на ДАБ.

2.10. Всички членове на Управителния съвет и служителите на Фондацията имат свобода да изразяват своето мнение, да формират свои собствени мнения и да ги споделят с останалите.

2.11. В отношенията между членовете на Управителния съвет и служителите на Фондацията, както и в комуникацията със сътрудници и/или партньори няма да има никаква дискриминация на основата на пол, раса, националност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия, лични възгледи, социален статус, възраст или семейно положение.

2.12. Членовете на Управителния съвет и служителите на Фондацията ще спазват принципите на Глобалния договор на ООН.

Чл. 3

Тъй като Джуниър Ачийвмънт България е регистрирана като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, Фондацията спазва следните принципи при получаването на финансиране и грантове:

3.1. Дарения от физически и юридически лица се приемат по банков път. В случай на дарения в брой донорът ще подписва декларация, потвърждаваща, че средствата нямат криминален произход.

3.2. Източниците на финансиране се обявяват публично на уебсайта на Фондацията, освен в случаите, когато донорът изрично декларира, че не желае самоличността му да бъде публично обявявана.

3.3. Членовете на Управителния съвет и служителите на Фондацията ще спазват тези принципи (3.1. и 3.2. по-горе) в своите дейности, свързани с фондонабиране за Фондацията и с изпълнение на нейната мисия.

Чл. 4

4.1. Членовете на Управителния съвет и служителите на организацията трябва да избягват всякакви ситуации, с които може да възникне конфликт на интереси.
4.2. Ако все пак такава ситуация възникне, тя следва да бъде обсъдена на заседание на Управителния съвет. Ако има съмнения за наличието или очакваното възникване на конфликт на интереси, случаят се докладва на Управителния съвет за обсъждане и решение за последващи действия.

Чл. 5

Този Кодекс съдържа основни етични стандарти на поведение. Всякакви допълнения и поправки могат да влязат в сила само след гласуване с мнозинство от Управителния съвет на ДАБ.

Чл. 6

6.1. Съблюдаването на този Кодекс е задължително и членовете на Управителния съвет и служителите са длъжни да го подпишат като знак, че приемат да го спазват в практиката. Неспазване на Кодекса може да бъде основание за изключването на човек от Управителния съвет или за освобождаването му/й като служител.

6.2. Когато нов служител се присъедини към екипа, неговият/нейният пряк ръководител е длъжен да го/я запознае с Етичния кодекс.
6.3. Когато Управителният съвет приеме нов член, Председателят го/я запознава с Етичния кодекс.

6.4. Служителите и членовете на Управителния съвет могат да докладват лично или анонимно на Изпълнителния директор, ако забележат действия, които смятат за нарушение на този Кодекс. Изпълнителният директор ще подаде информацията на Управителния съвет за обсъждане.

Този Етичен кодекс е приет на заседание на Управителния съвет на 20.04.2015 и заедно с Устава е основополагащ документ, регулиращ правилата на поведение за членовете и служителите на Фондацията. 
 

Сайтът ни използва Бисквитки (Cookies). За повече информация, може да посетите: Политика за поверителност