Bulgaria
JA

Policies and liability

test

Във връзка с влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и като взехме предвид стремежа на “ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ да изпълнява стриктно всички свои задължения, произтичащи от приложимата национална и европейска нормативна уредба в областта на обработването и защитата на личните данни, бихме искали да Ви уведомим за следното:

(2)       ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано съгласно изискванията на ЗЮЛНЦ и вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 121305643, със седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София бул. „Княз Александър Дондуков“ № 54 “ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“. Може да се свържете с нас по следния начин: 

 • адрес за кореспонденция: област София, община Столична, гр. София бул. „Княз Александър Дондуков“ № 54;
 • лице за контакт: Ирина Илиева
 • телефон: + 359(02)9894361
 • e-mail: ja.bulgaria@jabulgaria.org  

При осъществяване на дейността си “ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ събира и обработва лични данни на следните субекти на данни:

 1. Служители (настоящи и бивши);
 2. Кандидати за работа;
 3. Партньори, контрагенти и доставчици – физически лица и/ или служители и представители на юридически лица;
 4. Бенефициенти – преподаватели; 
 5. Бенефициенти – ученици; 
 6. Бенефициенти – студенти;
 7. Лица, използвали контактна форма, достъпна някой от уебсайтовете, администрирани от ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“.

 

1.1 Правила за поверителност относно Служителите

С настоящите Правила за поверителност бихме искали да Ви информираме за личните данни обработвани от нас, за какви цели ги обработваме и какви са Вашите права.

ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ обработва личните данни на служителите си (настоящи и бивши) в качеството си на работодател и съгласно предвиденото в настоящите Правила.

Личните данни на служители, които обработваме са три имена, ЕГН/ дата на раждане/ друг идентификационен номер, адрес, паспортни данни (при необходимост), месторождение (при необходимост), пол и възраст, данни за физиологична идентичност и такива, които се отнасят до здравето, образование, трудова дейност, професионални и други квалификации, семейно положение и родствени връзки, данни за контакт (телефон и/или имейл), банкова сметка, снимки, трудово възнаграждение, съдържание на запитване, отправено посредством контактната форма, достъпна на някой от уебсайтовете, администрирани от ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“. 

Личните данни за здравния статус са чувствителни данни, които обработваме само и единствено в предвидените от закона случаи, когато обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице, когато субектът е предоставил изричното си съгласие, както и когато обработването е необходимо за целите на изпълнение на задължения и/или упражняване на права на ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ по силата на трудовото и/или осигурителното право и за целите на превантивната и/или трудовата медицина. 

В случай, че не ни предоставите изискуемата информация, включително необходимите лични данни, между Вас и ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ няма да може да бъде сключен трудов договор, респ. ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ ще бъде в невъзможност да изпълни законовите и договорните си задължения, произтичащи от качеството му на работодател.

В качеството Ви на служител на ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ може да обработваме личните Ви данни за изпълнение на някоя от следните цели:

 • За сключване и/ или изпълнение на сключен трудов договор;
 • За да изпълним и/ или спазим законовите си задължения;
 • За целите на легитимните интереси на ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“;
 • Когато сте предоставили изричното си съгласие.

ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ няма да съхранява Вашите данни за период по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработва. При съхраняването на личните Ви данни ние се ръководим от нормативно определените периоди на съхранение, както и от количеството, естеството и чувствителността им, целите, поради които ги обработваме, и дали можем да постигнем тези цели с други средства.

След изпълнение на целта, поради която личните Ви данни се обработват, или след отпадането на законовото задължение и/или легитимния ни интерес, ние ще изтрием или унищожим Вашите лични данни по сигурен начин.

ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ разполага с правото да разкрие Вашите лични данни на:

 • свои служители, изпълнението на чиито трудови функции изисква обработването на тези данни от негово име; 
 • на публични органи при изпълнение на законовите си задължения или защита на легитимни интереси;
 • на служба по трудова медицина, на доставчици на юридически, счетоводни, банкови и други услуги за изпълнение на договорни или законови задължения, както и за защита на легитимните си интереси.

1.2 Правила за поверителност относно Кандидати за работа

Уведомяваме Ви, че няма да предоставяме Вашите лични данни на други външни организации, структури, физически и/ или юридически лица освен посочените по-горе, като изключение от предходното е допустимо единствено при наличие на законово задължение за това или изразено изрично съгласие от Ваша страна.

ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни и ще актуализира тези мерки периодично.

В случай, че Вашите данни се предоставят на трети страни, ние изискваме от тях да са въвели необходимите технически и организационни мерки за сигурност, за да защитят личните Ви данни в съответствие с приложимото законодателство. 

Уведомяваме Ви, че разполагате с право да изискате от ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ достъп до, коригиране или изтриване на лични данни, ограничаване на обработването на предоставените лични данни, право да направите възражение срещу обработването, право на преносимост на данните, както и право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване. Посочените права може да упражните чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: ja.administration@jabulgaria.org или по електронен път при условията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за електронното управление и Закона за електронната идентификация, или в писмена форма на адрес: област София, община Столична, гр. София бул. „Княз Александър Дондуков“ № 54. Когато изявлението се отправя чрез пълномощник, то следва да е придружено с изрично пълномощно с нотариална заверка на подпис и съдържание.

В случаите, в които обработването на Ваши лични данни се извършва въз основа на дадено от Вас съгласие за това, Вие имате право да оттеглите същото по всяко време. Оттеглянето може да направите по един от следните начини: чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: ja.administration@jabulgaria.org или в писмена форма на адрес: област София, община Столична, гр. София бул. „Княз Александър Дондуков“ № 54. Когато изявлението се отправя чрез пълномощник, то следва да е придружено с изрично пълномощно с нотариална заверка на подпис и съдържание. Обръщаме внимание, че последващото оттегляне на даденото съгласие не засяга законосъобразността на извършеното до момента обработване на лични данни от страна на ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“.

В случаите, в които смятате, че със своите действия ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ нарушава Ваши законови права по отношение на събирането, обработването и съхраняването на предоставените от Вас лични данни, можете да се обърнете към Комисия за защита на личните данни или компетентните съдилища, като имате право да подадете жалба, в която да изложите своите оплаквания.

ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ обработва лични данни на кандидати за работа при провеждане на процедури по подбор на кадри и съгласно предвиденото в настоящите Правила.

Личните данни на кандидати за работа, които обработваме са две/три имена, дата на раждане, пол, адрес, националност, образование, трудова дейност, професионални и други квалификации, данни за контакт (телефон, имейл адрес), снимка, други данни, посочени от кандидата в рамките на процедурата по подбор, съдържание на запитване, отправено посредством контактната форма, достъпна на някой от уебсайтовете, администрирани от ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“. 

В случай, че не ни предоставите изискуемата информация, включително необходимите лични данни, ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ няма да може да Ви включи в процедурата за подбор, за която сте заявили желанието си за участие, съответно това ще се отрази на шансовете да бъдете одобрени за позицията, за която кандидатствате.

Може да обработваме личните Ви данни за изпълнение на някоя от следните цели:

 • За да осъществим процедурата по подбор за позицията за работа, за която кандидатствате;
 • За да изпълним и/ или спазим законовите си задължения;
 • За целите на легитимните интереси на ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ или на трета страна;
 • Когато сте предоставили изричното си съгласие.

ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ ще съхранява личните данни на неодобрените кандидати за работа за период не по-дълъг от 6 (шест) месеца от момента на окончателното приключване на процедурата, за която е кандидатствало лицето с изключение на случаите, в които сте предоставили съгласие за съхранение за по-дълъг срок. Ние няма да съхраняваме Вашите данни за период по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме. При съхраняването на личните Ви данни ние се ръководим от нормативно определените периоди на съхранение, както и от количеството, естеството и чувствителността им, целите, поради които ги обработваме, и дали можем да постигнем тези цели с други средства.

След изпълнение на целта, поради която личните Ви данни се обработват, или след отпадането на законовото задължение и/или легитимния ни интерес, ние ще изтрием или унищожим Вашите лични данни по сигурен начин.

ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ разполага с правото да разкрие Вашите лични данни на:

 • свои служители, изпълнението на чиито трудови функции изисква обработването на тези данни от негово име; 
 • на публични органи при изпълнение на законовите си задължения или защита на легитимни интереси;
 • на доставчици на услуги за подбор на персонал, както и на други услуги за изпълнение на договорни или законови задължения, както и за защита на легитимните си интереси.

1.3 Правила за поверителност относно Партньори, контрагенти и доставчици

Уведомяваме Ви, че няма да предоставяме Вашите лични данни на други външни организации, структури, физически и/ или юридически лица освен посочените по-горе, като изключение от предходното е допустимо единствено при наличие на законово задължение за това или изразено изрично съгласие от Ваша страна.

ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни и ще актуализира тези мерки периодично.

В случай, че Вашите данни се предоставят на трети страни, ние изискваме от тях да са въвели необходимите технически и организационни мерки за сигурност, за да защитят личните Ви данни в съответствие с приложимото законодателство. 

Уведомяваме Ви, че разполагате с право да изискате от ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ достъп до, коригиране или изтриване на лични данни, ограничаване на обработването на предоставените лични данни, право да направите възражение срещу обработването, право на преносимост на данните, както и право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване. Посочените права може да упражните чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: ja.administration@jabulgaria.org или по електронен път при условията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за електронното управление и Закона за електронната идентификация, или в писмена форма на адрес: област София, община Столична, гр. София бул. „Княз Александър Дондуков“ № 54. Когато изявлението се отправя чрез пълномощник, то следва да е придружено с изрично пълномощно с нотариална заверка на подпис и съдържание.

В случаите, в които обработването на Ваши лични данни се извършва въз основа на дадено от Вас съгласие за това, Вие имате право да оттеглите същото по всяко време. Оттеглянето може да направите по един от следните начини: чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: ja.administration@jabulgaria.org или в писмена форма на адрес: област София, община Столична, гр. София бул. „Княз Александър Дондуков“ № 54. Когато изявлението се отправя чрез пълномощник, то следва да е придружено с изрично пълномощно с нотариална заверка на подпис и съдържание. Обръщаме внимание, че последващото оттегляне на даденото съгласие не засяга законосъобразността на извършеното до момента обработване на лични данни от страна на ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“.

В случаите, в които смятате, че със своите действия ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ нарушава Ваши законови права по отношение на събирането, обработването и съхраняването на предоставените от Вас лични данни, можете да се обърнете към Комисия за защита на личните данни или компетентните съдилища, като имате право да подадете жалба, в която да изложите своите оплаквания.

ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ обработва лични данни на партньори, контрагенти и доставчици при изпълнение на договорните си отношения с тях и съгласно предвиденото в настоящите Правила.

Личните данни на Партньори, контрагенти и доставчици – физически лица и/ или служители и представители на юридически лица, които обработваме са: две/три имена, ЕГН/ дата на раждане или друг идентификационен номер (при необходимост), адрес, паспортни данни (при необходимост), заемана длъжност, организация, от която лицето е част, данни за контакт (телефон, имейл адрес, факс), съдържание на запитване, отправено посредством контактната форма, достъпна някой от уебсайтовете, администрирани от ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“, банкова сметка, снимка (изображение), информация за профили в социални мрежи, информация от регистрационни форми за участие в събития, обучения, програми, семинари и др., организирани от ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ в онлайн или присъствен формат, друга идентификационна информация при създаване на личен профил в Портала на учебните компании, достъпен на http://company.jabulgaria.org/, или в платформата „Мениджър за един ден“ с адрес https://mfd.jabulgaria.org/. 

Предоставянето на тези данни от Ваша страна е доброволно и същевременно абсолютно необходимо, за да може да бъде сключен договор между Вас и ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“, съответно за да може да бъде извършена Вашата регистрация и/или създаване на профила Ви. В тази връзка Ви уведомяваме и за това, че изпълнението на ангажимента от наша страна е възможно единствено, ако разполагаме с предоставените от Ваша страна лични данни. В случай, че не желаете да предоставите Вашите лични данни, Ви уведомяваме, че ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ няма да има възможност да сключи договор с Вас, съответно да извърши регистрацията Ви и/или да създаде профила Ви.

Може да обработваме личните Ви данни за изпълнение на някоя от следните цели:

 • за сключване и/ или изпълнение на сключен договор;
 • извършване на регистрация за събитие, организирано от ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“,  и/или създаване на профил на субекта в уебсайт, администриран от ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“;
 • за да изпълним и/ или спазим законовите си задължения;
 • за целите на легитимните интереси на ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ или на трета страна;
 • когато сте предоставили изричното си съгласие.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат съхранявани от ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ в рамките на действието на сключения с Вас договор. След прекратяването му и изтичане на сроковете за съхранение, предвидени в организацията на ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“, личните Ви данни ще бъдат изтрити или унищожени по сигурен начин, освен в случаите, когато е налице легитимен интерес и/ или нормативно основание, което задължава ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ да продължи тяхното съхраняване и/ или обработване.

ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ разполага с правото да разкрие Вашите лични данни на:

 • свои служители, изпълнението на чиито трудови функции изисква обработването на тези данни от негово име; 
 • на публични органи при изпълнение на законовите си задължения или защита на легитимни интереси;
 • на оператори, предоставящи универсална пощенска услуга или част от нея по реда на Закона за пощенските услуги, на доставчици на юридически, счетоводни, банкови, транспортни, куриерски и др. услуги за изпълнение на договорни или законови задължения, както и за защита на легитимните си интереси.

1.4 Правила за поверителност относно Бенефициенти – преподаватели 

Уведомяваме Ви, че няма да предоставяме Вашите лични данни на други външни организации, структури, физически и/ или юридически лица освен посочените по-горе, като изключение от предходното е допустимо единствено при наличие на законово задължение за това или изразено изрично съгласие от Ваша страна.

ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни и ще актуализира тези мерки периодично.

В случай, че Вашите данни се предоставят на трети страни, ние изискваме от тях да са въвели необходимите технически и организационни мерки за сигурност, за да защитят личните Ви данни в съответствие с приложимото законодателство. 

Уведомяваме Ви, че разполагате с право да изискате от ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ достъп до, коригиране или изтриване на лични данни, ограничаване на обработването на предоставените лични данни, право да направите възражение срещу обработването, право на преносимост на данните, както и право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване. Посочените права може да упражните чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: ja.administration@jabulgaria.org или по електронен път при условията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за електронното управление и Закона за електронната идентификация, или в писмена форма на адрес: област София, община Столична, гр. София бул. „Княз Александър Дондуков“ № 54. Когато изявлението се отправя чрез пълномощник, то следва да е придружено с изрично пълномощно с нотариална заверка на подпис и съдържание.

В случаите, в които обработването на Ваши лични данни се извършва въз основа на дадено от Вас съгласие за това, Вие имате право да оттеглите същото по всяко време. Оттеглянето може да направите по един от следните начини: чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: ja.administration@jabulgaria.org или в писмена форма на адрес: област София, община Столична, гр. София бул. „Княз Александър Дондуков“ № 54. Когато изявлението се отправя чрез пълномощник, то следва да е придружено с изрично пълномощно с нотариална заверка на подпис и съдържание. Обръщаме внимание, че последващото оттегляне на даденото съгласие не засяга законосъобразността на извършеното до момента обработване на лични данни от страна на ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“.

В случаите, в които смятате, че със своите действия ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ нарушава Ваши законови права по отношение на събирането, обработването и съхраняването на предоставените от Вас лични данни, можете да се обърнете към Комисия за защита на личните данни или компетентните съдилища, като имате право да подадете жалба, в която да изложите своите оплаквания.

ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ обработва лични данни на Бенефициенти – преподаватели при създаването на профил в уебсайт, администриран от ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ и/или при регистрация за участие в събития, обучения, програми, семинари и др., организирани от ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ в онлайн или присъствен формат. 

Личните данни на Бенефициенти – преподаватели, които обработваме са две/три имена, дата на раждане, пол, адрес, националност, снимка, образование, трудова дейност, професионални и други квалификации, организация, от която е част, телефон, и-мейл адрес, информация за профили в социални мрежи, информация от регистрационни форми за участие в събития, обучения, програми, семинари и др., организирани от ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ в онлайн или присъствен формат, друга идентификационна информация при създаване на личен профил в уебсайта https://www.jabulgaria.org/registration.

Предоставянето на тези данни от Ваша страна е доброволно и същевременно абсолютно необходимо, за да може да бъде извършена Вашата регистрация и/или да бъде създаден профила Ви. В тази връзка Ви уведомяваме и за това, че изпълнението на ангажимента от наша страна е възможно единствено, ако разполагаме с предоставените от Ваша страна лични данни. В случай, че не желаете да предоставите Вашите лични данни, Ви уведомяваме, че ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ няма да има възможност да извърши регистрацията Ви и/или да създаде профила Ви.

Може да обработваме личните Ви данни за изпълнение на някоя от следните цели:

 • за сключване и/ или изпълнение на сключен договор;
 • извършване на регистрация за събитие, организирано от ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“,  и/или създаване на профил на субекта в уебсайт, администриран от ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“;
 • за да изпълним и/ или спазим законовите си задължения;
 • за целите на легитимните интереси на ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ или на трета страна;
 • когато сте предоставили изричното си съгласие.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат съхранявани от ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ в рамките на действието на съответното правоотношение с Вас. След прекратяването му и изтичане на сроковете за съхранение, предвидени в организацията на ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“, личните Ви данни ще бъдат изтрити или унищожени по сигурен начин, освен в случаите, когато е налице легитимен интерес и/ или нормативно основание, което задължава ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ да продължи тяхното съхраняване и/ или обработване.

ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ разполага с правото да разкрие Вашите лични данни на:

 • свои служители, изпълнението на чиито трудови функции изисква обработването на тези данни от негово име; 
 • на публични органи при изпълнение на законовите си задължения или защита на легитимни интереси;
 • на оператори, предоставящи универсална пощенска услуга или част от нея по реда на Закона за пощенските услуги, на доставчици на счетоводни, юридически, банкови, транспортни, куриерски и др. услуги за изпълнение на договорни или законови задължения, както и за защита на легитимните си интереси.

1.5 Правила за поверителност относно Бенефициенти – ученици

Уведомяваме Ви, че няма да предоставяме Вашите лични данни на други външни организации, структури, физически и/ или юридически лица освен посочените по-горе, като изключение от предходното е допустимо единствено при наличие на законово задължение за това или изразено изрично съгласие от Ваша страна.

ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни и ще актуализира тези мерки периодично.

В случай, че Вашите данни се предоставят на трети страни, ние изискваме от тях да са въвели необходимите технически и организационни мерки за сигурност, за да защитят личните Ви данни в съответствие с приложимото законодателство. 

Уведомяваме Ви, че разполагате с право да изискате от ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ достъп до, коригиране или изтриване на лични данни, ограничаване на обработването на предоставените лични данни, право да направите възражение срещу обработването, право на преносимост на данните, както и право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване. Посочените права може да упражните чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: ja.administration@jabulgaria.org или по електронен път при условията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за електронното управление и Закона за електронната идентификация, или в писмена форма на адрес: област София, община Столична, гр. София бул. „Княз Александър Дондуков“ № 54. Когато изявлението се отправя чрез пълномощник, то следва да е придружено с изрично пълномощно с нотариална заверка на подпис и съдържание.

В случаите, в които обработването на Ваши лични данни се извършва въз основа на дадено от Вас съгласие за това, Вие имате право да оттеглите същото по всяко време. Оттеглянето може да направите по един от следните начини: чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: ja.administration@jabulgaria.org или в писмена форма на адрес: област София, община Столична, гр. София бул. „Княз Александър Дондуков“ № 54. Когато изявлението се отправя чрез пълномощник, то следва да е придружено с изрично пълномощно с нотариална заверка на подпис и съдържание. Обръщаме внимание, че последващото оттегляне на даденото съгласие не засяга законосъобразността на извършеното до момента обработване на лични данни от страна на ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“.

В случаите, в които смятате, че със своите действия ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ нарушава Ваши законови права по отношение на събирането, обработването и съхраняването на предоставените от Вас лични данни, можете да се обърнете към Комисия за защита на личните данни или компетентните съдилища, като имате право да подадете жалба, в която да изложите своите оплаквания.

ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ обработва лични данни на Бенефициенти – ученици при създаването на профил в уебсайт, администриран от ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ и/или при регистрация за участие в събития, обучения, програми, семинари и др., организирани от ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ в онлайн или присъствен формат. 

Личните данни на Бенефициенти – ученици, които обработваме са две/три имена, дата на раждане, пол, адрес, националност, снимка, образование, учебно заведение, квалификации, резултати от представяне на проведени състезания, конкурси и обучения, семейно положение, родствени връзки (при извършване на изявления или подаване на документи от името на или със съдействието на родител, настойник или попечител на субекта на данни), телефон, и-мейл адрес, информация за профили в социални мрежи, информация от регистрационни форми за участие в събития, обучения, програми, семинари и др., организирани от ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ в онлайн или присъствен формат, друга идентификационна информация при създаване на личен профил в платформата „Мениджър за един ден“ с адрес https://mfd.jabulgaria.org/

Предоставянето на тези данни от Ваша страна е доброволно и същевременно абсолютно необходимо, за да може да бъде извършена Вашата регистрация и/или да бъде създаден профила Ви. В тази връзка Ви уведомяваме и за това, че изпълнението на ангажимента от наша страна е възможно единствено, ако разполагаме с предоставените от Ваша страна лични данни. В случай, че не желаете да предоставите Вашите лични данни, Ви уведомяваме, че ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ няма да има възможност да извърши регистрацията Ви и/или да създаде профила Ви.

Може да обработваме личните Ви данни за изпълнение на някоя от следните цели:

 • за сключване и/ или изпълнение на сключен договор;
 • извършване на регистрация за събитие, организирано от ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“,  и/или създаване на профил на субекта в уебсайт, администриран от ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“;
 • за да изпълним и/ или спазим законовите си задължения;
 • за целите на легитимните интереси на ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ или на трета страна;
 • когато сте предоставили изричното си съгласие.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат съхранявани от ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ в рамките на действието на съответното правоотношение с Вас. След прекратяването му и изтичане на сроковете за съхранение, предвидени в организацията на ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“, личните Ви данни ще бъдат изтрити или унищожени по сигурен начин, освен в случаите, когато е налице легитимен интерес и/ или нормативно основание, което задължава ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ да продължи тяхното съхраняване и/ или обработване.

ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ разполага с правото да разкрие Вашите лични данни на:

 • свои служители, изпълнението на чиито трудови функции изисква обработването на тези данни от негово име; 
 • на публични органи при изпълнение на законовите си задължения или защита на легитимни интереси;
 • на оператори, предоставящи универсална пощенска услуга или част от нея по реда на Закона за пощенските услуги, на доставчици на счетоводни, юридически, банкови, транспортни, куриерски и др. услуги за изпълнение на договорни или законови задължения, както и за защита на легитимните си интереси.

1.6 Правила за поверителност относно Бенефициенти – студенти 

Уведомяваме Ви, че няма да предоставяме Вашите лични данни на други външни организации, структури, физически и/ или юридически лица освен посочените по-горе, като изключение от предходното е допустимо единствено при наличие на законово задължение за това или изразено изрично съгласие от Ваша страна.

ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни и ще актуализира тези мерки периодично.

В случай, че Вашите данни се предоставят на трети страни, ние изискваме от тях да са въвели необходимите технически и организационни мерки за сигурност, за да защитят личните Ви данни в съответствие с приложимото законодателство. 

Уведомяваме Ви, че разполагате с право да изискате от ФОНДАЦИЯ „ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ достъп до, коригиране или изтриване на лични данни, ограничаване на обработването на предоставените лични данни, право да направите възражение срещу обработването, право на преносимост на данните, както и право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване. Посочените права може да упражните чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: ja.administration@jabulgaria.org или по електронен път при условията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за електронното управление и Закона за електронната идентификация, или в писмена форма на адрес: област София, община Столична, гр. София бул. „Княз Александър Дондуков“ № 54. Когато изявлението се отправя чрез пълномощник, то следва да е придружено с изрично пълномощно с нотариална заверка на подпис и съдържание.

В случаите, в които обработването на Ваши лични данни се извършва въз основа на дадено от Вас съгласие за това, Вие имате право да оттеглите същото по всяко време. Оттеглянето може да направите по един от следните начини: чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: ja.administration@jabulgaria.org или в писмена форма на адрес: област София, община Столична, г&

Фондация “Джуниър Ачийвмънт България”

 

Чл. 1

Този Етичен кодекс има за цел въвеждането и придържането към високи професионални и етични стандарти. Кодексът установява принципите и правилата, които всички членове на Управителния съвет и служители на Джуниър Ачийвмънт България (ДАБ, Фондацията) следва да спазват. Целта на Кодекса е да гарантира опазване на имиджа и репутацията на ДАБ, както и да гарантира, че членовете на Управителния съвет, служителите, доброволците и други свързани с ДАБ страна работят и общуват в среда на взаимно уважение и разбирателство.

Чл. 2

Членовете на Управителния съвет и служителите на ДАБ се ръководят от следните етични принципи:

2.1. Всеки член на Управителния съвет и служител на Фондацията работи, за да подкрепя изпълнението на мисията на ДАБ. Мисията на ДАБ е да образова и вдъхновява младите хора да ценят свободната инициатива, бизнеса и икономиката, за да подобрят качеството на своя живот.

2.2. Всеки член на Управителния съвет и служител на Фондацията се държи уважително с останалите, показва откровеност и разбиране и се стреми към взаимно доверие.

2.3. Всеки член на Управителния съвет и служител на Фондацията спазва принципите на лоялност, прозрачност и уважение при изпълнение на своите отговорности.

2.4. Всеки член на Управителния съвет и служител на Фондацията работи за подобряване на сътрудничеството между ДАБ, образователните институции и частния сектор.

2.5. Всеки член на Управителния съвет и служител на Фондацията работи за изграждане и опазване на положителния имидж на ДАБ.

2.6. Членовете на Управителния съвет и служителите на Фондацията ще се грижат за опазване на името и репутацията на ДАБ и няма да участват в измами или незаконни действия в процеса на извършване и/или отчитане на дейностите на Фондацията.

2.7. Членовете на Управителния съвет и служителите на Фондацията няма да се облагодетелстват лично от дейностите, извършвани от или от името на Фондацията.

2.8. Членовете на Управителния съвет и служителите на Фондацията са длъжни да опазват поверителността на всяка поверителна информация, свързана с Фондацията, до която те имат достъп.

2.9. Всички членове на Управителния съвет и служителите на Фондацията трябва да споделят информация и ресурси, които са от значение за развитието и благополучието на ДАБ.

2.10. Всички членове на Управителния съвет и служителите на Фондацията имат свобода да изразяват своето мнение, да формират свои собствени мнения и да ги споделят с останалите.

2.11. В отношенията между членовете на Управителния съвет и служителите на Фондацията, както и в комуникацията със сътрудници и/или партньори няма да има никаква дискриминация на основата на пол, раса, националност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия, лични възгледи, социален статус, възраст или семейно положение.

2.12. Членовете на Управителния съвет и служителите на Фондацията ще спазват принципите на Глобалния договор на ООН.

Чл. 3

Тъй като Джуниър Ачийвмънт България е регистрирана като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, Фондацията спазва следните принципи при получаването на финансиране и грантове:

3.1. Дарения от физически и юридически лица се приемат по банков път. В случай на дарения в брой донорът ще подписва декларация, потвърждаваща, че средствата нямат криминален произход.

3.2. Източниците на финансиране се обявяват публично на уебсайта на Фондацията, освен в случаите, когато донорът изрично декларира, че не желае самоличността му да бъде публично обявявана.

3.3. Членовете на Управителния съвет и служителите на Фондацията ще спазват тези принципи (3.1. и 3.2. по-горе) в своите дейности, свързани с фондонабиране за Фондацията и с изпълнение на нейната мисия.

Чл. 4

4.1. Членовете на Управителния съвет и служителите на организацията трябва да избягват всякакви ситуации, с които може да възникне конфликт на интереси.
4.2. Ако все пак такава ситуация възникне, тя следва да бъде обсъдена на заседание на Управителния съвет. Ако има съмнения за наличието или очакваното възникване на конфликт на интереси, случаят се докладва на Управителния съвет за обсъждане и решение за последващи действия.

Чл. 5

Този Кодекс съдържа основни етични стандарти на поведение. Всякакви допълнения и поправки могат да влязат в сила само след гласуване с мнозинство от Управителния съвет на ДАБ.

Чл. 6

6.1. Съблюдаването на този Кодекс е задължително и членовете на Управителния съвет и служителите са длъжни да го подпишат като знак, че приемат да го спазват в практиката. Неспазване на Кодекса може да бъде основание за изключването на човек от Управителния съвет или за освобождаването му/й като служител.

6.2. Когато нов служител се присъедини към екипа, неговият/нейният пряк ръководител е длъжен да го/я запознае с Етичния кодекс.
6.3. Когато Управителният съвет приеме нов член, Председателят го/я запознава с Етичния кодекс.

6.4. Служителите и членовете на Управителния съвет могат да докладват лично или анонимно на Изпълнителния директор, ако забележат действия, които смятат за нарушение на този Кодекс. Изпълнителният директор ще подаде информацията на Управителния съвет за обсъждане.

Този Етичен кодекс е приет на заседание на Управителния съвет на 20.04.2015 и заедно с Устава е основополагащ документ, регулиращ правилата на поведение за членовете и служителите на Фондацията. 

Участие в Глобалния договор на ООН

През началото на 2015 JA Bulgaria се присъедини към Глобалния договор на ООН, най-голямата инициатива в света,  стимулираща корпоративното гражданство и обединяваща хиляди бизнес участници и партньори в над 160 държави. Решението беше мотивирано от стремежа на организацията да изгражда и възпитава така наречените „конструктивни предприемачи", които се грижат в работата си за всички заинтересовани страни, а не само за себе си. С участието в Глобалния договор JA Bulgaria поема отговорността да възприеме десет универсални принципа в областта на човешките права, трудовите стандарти, околната среда и борбата с корупцията и да ги приложи в своята бизнес стратегия и във всекидневната си работа. Партньорствата ни с бизнеса и институциите са изцяло насочени към постигане на голямата ни визия – от предприемчиви хора към щастлива нация! Вярваме, че това няма как да стане без безусловно поддържане на 10-те принципа на Глобалния договор - уважение към правата на човека, нетърпимост към всички форми на корупция, поемане на отговорност за екологичния ни отпечатък и реализиране на инициативи, които адресират важни обществени проблеми. 

За повече информация


Социален аспект

Като неправителствена организация в обществена полза, стремяща се да допринесе за социална промяна, JA Bulgaria вярва, че всеки член на обществото трябва да дава най-доброто от себе си, за да въздейства положително върху тези, които са имали или имат по-малко възможности да се развиват и растат. Тези усилия може да са много и различни, но задължително включват това да бъдем осъзнати и чувствителни към нуждите на общностите, в които работим.

Най-силното доказателство за социалния ангажимент на JA Bulgaria е включващият характер на всички образователни програми и преживявания, които организацията предоставя. Класната стая, в която се преподава програма на Джуниър Ачийвмънт, се превръща в арена на общуване, екипна работа, сътрудничество и взаимно обучение отвъд всякакви различия – етнически, социални, икономически, физически и т.н. Програмите на JA Bulgaria допринасят за реална етническа интеграция в училища, където се обучават деца от различни етноси.

В допълнение на това JA Bulgaria осъществява редица инициативи, насочени към предоставяне на възможности за лично развитие на млади хора в неравностойно положение.

Чрез проекта си „NEETs Предприемачи“ разработихме обучителна програма за NEETs младежи (not in education, not in employment) с модули по кариерно ориентиране, мотивационни модули и модул за стартирането на собствен бизнес. Осъществихме над 300 часа присъствени и дистанционни обучения. Също така подкрепихме 10 NEETs младежи да стартират свои собствени бизнеси, като им осигурихме начална финансова помощ и достъп до ментори и експерти.

Екологичен аспект

 • Екипът на JA Bulgaria участва в партньорско залесяване през 2014 г., а през 2015 г. организира самостоятелно залесяване, в което взеха участие всички служители и ученици, работещи по наши програми.
 • Проектът на JA Bulgaria „Зелено предприемачество за устойчиво развитие“ беше създаден с целта да допринесе за формирането на предприемаческа култура, която уважава природата и позволява грижата за околната среда да бъде поставена в самата сърцевина на икономическата дейност. През 2015-2017 г. продължихме работата си в тази насока, като реализирахме по-голям проект GREENT, финансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз. В партньорство с организации от 4 европейски държави разработихме методология и иновативно учебно съдържание за учители от цяла Европа с цел да разширим преподаването на тематиката за зелено предприемачество чрез метода на смесеното обучение в европейските училища. GREENT беше толкова успешен, че през 2017 г. глобалната организация JA Worldwide ни удостои с изключително престижната награда за сътрудничество.
 • Окрилени от полученото признание и доказателство за нуждата от подобен тип обучение, през 2019 г. превърнахме GREENT в глобална вълна, провеждайки две обучения за учители по зелено предприемачество в Танзания и откривайки африканския еко-предприемачески дух. Целият комплект учебни материали беше преведен на испански език, а през 2020 г. проведохме дистанционно онлайн обучение по зелено предприемачество за учители от Колумбия.
 • Естествено продължение на усилията ни е и проектът "Зелено сътрудничество отвъд граници", в чийто рамки се въведе обучителната програма по зелено предприемачество в училища в България и Норвегия. Иновативният елемент в проекта е, че идеите за екологосъобразен бизнес на младежите намират своята истинска реализация от учебната 2020-2021 г. до днес чрез формирането на трансгранични екипи, които произвеждат реален зелен продукт или услуга.
 • След успешното въвеждане на зелено предприемачество в редица български училища, усилията ни от 2021 г. насам са насочени към вдъхновяване на младежите в района на Перник, Кюстендил и Бобов дол за зелено предприемачество и иновации като успешен инструмент за алтернативно и проспериращо икономическо развитие и справедлив преход в районите, в които предстои постепенно закриване на въглищните мини и електроцентрали на въглища. Разработваме интерактивни образователни формати за младежите от тези градове в партньорство с WWF Bulgaria в рамките на съвместната ни инициатива Panda Labs Junior за справедлив преход.
 • Всички тези дейности отразяват дълбокото ни убеждение като организация, че предприемаческата дейност следва да произхожда от инстинно и дълбоко разбиране за ценността на природата, естествените екосистеми и всички организми, което трябва да започне да бъде отразявано в сърцевината на бизнес моделите на бъдещето. Икономика, базирана върху вечния растеж в потреблението на изчерпаеми ресурси и върху генерирането на все повече отпадъци, е неустойчива и не създава благосъстояние за хората. Убедени сме, че младите хора имат енергията и потенциала да променят икономиката. Притиснати от промените в климата, знаем, че имаме само едно поколение, в което трябва да направим всичко възможно, за да възпитаме и вдъхновим тези еко-съзнателни млади предприемачи. Именно това е нашата мисия с образователните инструменти, които създаваме. Направеното в последните години утвърди JA Bulgaria като единствената организация не само в България, но и в света, която изгражда обучението по зелено предприемачество за ученици от гимназиален етап като ключово важен елемент за бъдещето на планетата и обществата.


 

Our website uses Cookies. For more information, you can visit: Cookies Policy