Bulgaria
JA

Блог

Повишаване на финансовата грамотност на студенти в неикономически специалности

Финансираща институция: NN България

Продължителност на проекта: януари 2017 – юни 2019

Бюджет на проекта: 24 500 евро

Цели:

Чрез реализацията на партньорския проект “Повишаване на финансовата грамотност на студентите в неикономически специалности” JA България и NN България целят цялостно да подобрят финансовата грамотност на студентите, като изградят практически умения и знания по темата за личните финанси. Пилотното обучение по „Лични финанси“ цели да предостави възможност на студенти да се образоват по теми, свързани с управлението на личните финанси, както и да се намали финансовата нестабилност, да се увеличи устойчивостта към финансови шокове и да се максимизира рентабилността на финансовите услуги. В дългосрочен план целта на проекта е въвеждането и утвърждаването на дисциплина „Лични финанси“ във висшите учебни заведения в България по примера на редица университети по света.

Дейности:

1) Провеждане на анкета сред 100 студенти за идентифициране на нуждите им от финансово образование, както и нагласите и опита им по отношение на финансовите теми:

- Резултатите от проучването ясно идентифицират нуждата и желанието на младите хора от специализирано образование в сферата на личните финанси (84% от запитаните студенти вярват, че са им необходими допълнителни знания за управлението на личните им финанси)

2) Разработване и публикуване на първото по рода си образователно съдържание за лични финанси в България под формата на учебник за студенти от неикономически специалности:

- Учебникът е естествено продължение на усилията на двете организации за по-високо ниво на знания и умения в управлението на личните финанси в България. Екипът от автори и редактори на учебника се състои от утвърдени и уважавани финансови и образователни експерти. Съдържанието е разработено на достъпен език с лесна за разбиране теория, която е специално разработена за това обучение, и не е част от вече съществуващи курсове. Информацията е съобразена с характеристиките на възрастовата група на студентите и финансовите продукти и услуги, които те използват. Съдържанието съчетава теорията с практически дейности и интерактивни методи на преподаване. Примерите в учебника касаят ежедневни ситуации, пред които се изправят младите хора, и обхващат теми, свързани с бюджетиране, спестяване, пенсионно осигуряване, животозастраховане, видове кредити и платежни услуги. Учебникът е одобрен от държавните институции във финансовата сфера.

3) Провеждане на пилотно обучение на студенти и преподаватели.

- До момента седем университета и Федерацията на научно-техническите съюзи са станали партньори на проекта и са се съгласили да използват учебното съдържание. Съдържанието ще се преподава от специално подготвени университетски преподаватели и ще предостави теоретични знания и практически умения за управлението на личните финанси на поне 600 студенти до средата на 2019 г.

Експерти от NN България също участваха в пилотното обучение, което включи следните университети:

  • Русенски университет „ Ангел Кънчев“ – 150 студенти взеха участие в летния семестър на академичната 2017-2018 година
  • Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – 80 студенти взеха участие в зимния семестър на академичната 2018/2019 година
  • ВУЗФ Университет по финанси бизнес и предприемачество – 60 студенти взеха участие през зимния семестър на академичната 2018-2019 година
  • Федерацията на научно-техническите съюзи - 30 възрастни, професори и доценти с инженерно образование

Общо 320 души са били обучени по финансова грамотност и управление на личните финанси до този момент.

Два от университетите вече са институционализирали „Лични финанси“ като един от своите редовни избираеми курсове, предлагани на студенти извън рамките на проекта, което считаме като един от основните ни успехи, и чудесна основа за бъдеща устойчивост.

4) Провеждане на открита лекция с участието на представители на NN България.

- Важен обучителен елемент ще бъде участието на бизнес доброволци от NN България, които ще се включват в проекта с открити лекции по практически теми и казуси, свързани с управлението на личните финанси.

5) Провеждане на състезание за студентите с участие на ментори и жури, представители на NN България.

- През май 2019 г. предстои организиране и на финансово състезание, по модела на Иновационния лагер на Джуниър Ачийвмънт, с участието на бизнес доброволци – практици от екипа на NN България, които ще се включат като ментори и жури.


Очаквани резултати:

Успешното изпълнение на проекта ще послужи като силен аргумент за създаването на дисциплина „Лични финанси“ като редовно избираем курс в учебните програми на всички неикономически университети. Следователно всички български студенти ще имат възможността да овладеят практически умения за управление на личните финанси, като същевременно да подобрят благосъстоянието си и ще повишат финансовата стабилност на цялото общество.


Студентите, които ще участват в проекта, ще имат косвено въздействие върху финансовите знания и умения и на своите родители и роднини. Повишаването на знанията на студентите по финансови теми, развитието на дигитални умения и умения за работа в екип и с ментори ще увеличат конкурентоспособността на студентите на пазара на труда.

Постигнати резултати и въздействие:

  • Първи по рода си учебник по лични финанси за студенти в България, обхващащ темите – бюджетиране, спестяване, пенсионно осигуряване и животозастраховане, видове кредити и платежни услуги;
  • Обучени над 380 студенти;
  • Проведено изследване на знанията и поведението на студентите при управление на личните финанси;
  • Проведени открити лекции и включени 6 университета и образователни организации (Русенски университет „Ангел Кънчев“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Висше училище по застраховане и финанси, УниБИТ и Федерация на научно-техническите съюзи)

Повече информация за постигнатите резултати:

  • Проект „Повишаване на финансовата грамотност на студентите в неикономически специалности“ – Резултати и изводи
  • Изследване на знанията и поведението на студентите при управление на личните финанси - Резюме

Сайтът ни използва Бисквитки (Cookies). За повече информация, може да посетите: Политика за поверителност